Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://www.rekryvalmentaja.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Yhteystiedot

JSI Ammattirekry Oy ja Amanda-Aleksandra Oy, Jarrumiehenkatu 3a, 20100 Turku. S-posti: rekryvalmentaja@rekryvalmentaja.fi. Puh. 045 7877 0500.

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

  1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

JSI Ammattirekry Oy ja Amanda-Aleksandra Oy (rekisterinpitäjä), myöhemmin Rekryvalmentaja

Sanna Järvinen – Jarrumiehenkatu 3 a, 20100 Turku – puh. 045 7877 0500 – sanna@rekryvalmentaja.fi

2. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käsittelyn tarkoitus

Asiakas (rekisteröity) antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn palveluja varten. Rekisterissä olevat henkilöt ovat lähettäneet tilauksen tai ottaneet muuten yhteyttä Rekryvalmentajaan. Tilaukset ja yhteydenotot todentaa henkilötietojen luovuttamisen rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään palvelun hoitamiseksi.

3. Käsiteltävä henkilötietojen ryhmä asiakashakijarekisteri.

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
  • rekisteröidyn itse osoittamat sosiaalisen median tilit ja muut vastaavat referenssit
  • hakemuskirjeet
  • ansioluettelot eli CV:t
  • tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta

Rekisteröidyt eivät ole automaattisen päätöksenteon eli profiloinnin kohteina.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan tilauksista ja sen liitteistä sekä muista asiakkaan itse antamista tietolähteistä.

5. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Rekryvalmentajan rekisteritietojen käyttöön oikeutetut, henkilötietojenkäsittelysopimuksen (GDA) tehneet henkilöt tai tahot.

Sopimusjärjestelyin on varmistettu, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia puutteellisten ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista viivytyksettä. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen. Tietoja ei kuitenkaan voida poistaa, mikäli poistaminen estää rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämiä velvoitteista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle oikeuden rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Vaatimus tietojen käsittelyn rajoittamisesta tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun hän on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelylle tai kun häntä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun henkilötietojen käsittelyperusteena (kohta 2) on rekisteröidyn oma suostumus, hänellä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla Rekryvalmentaja käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan tietosuojavaltuutetulle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa sekä palvelimella, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokantoihin ja palvelimella oleviin tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.